Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

خدمات

 

  • خدمات: شرکت نواندیش با بهره گیری از دانش و تجربیات متخصصین و کارشناسان خود وهمکاری با مشاورین برون سازمانی قادر به ارائه خدمات ذیل می باشد:
  1. طراحی مفهومی بهای تمام شده ویژه صنایع تولید و شرکت های پروژه محور
  2. شناسایی و مدل سازی فرآیندهای کسب و کار منطبق با استاندارد BPMN2
  3. مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار
  4. تهیه گزارش شناخت و طراحی مدل های اطلاعاتی براساس این گزارش